ثبت آگهی صفحه اول روزنامه های خراسان در تاریخ ۲۰ مرداد ۱۳۹۹