نوشته‌ها

رنگ چیست؟

,
رنگها سراسر زندگی ما را در اختیار داشته و غیر قابل اجتناب هستند.   هر رنگی داستان خودش را دارد؛ هر رنگی فرهنگ و حس خودش دارد؛ پس باید رنگ ها را بشناسیم، با آن ها ارتباط برقرار کنیم و از وجود آنها استفاده کنیم؛ انسان با شاخت رنگها می‌…