ثبت آگهی صفحه اول روزنامه های خراسان در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۹۹