درخواست مشاوره

موضوع اتخاذ تصمیمات صحیح در زمان درست همواره از دغدغه های ذهنی بشر بوده که امروزه نیز با پیشرفت روز افزون تکنولوژی در ارتباطات و گستردگی منابع اطلاعاتی بمراتب سخت تر و پیچیده تر از گذشته شده است. بنابراین در دنیای فعلی روایی و پایایی انتشار دهنده اطلاعات برای تصمیم سازی صحیح بسیار حائز اهمیت می باشد هلدینگ آرش جهت ارائه مشاوره نیز بر همین اصل استوار است.

  • ۹ − ۱ =