یکی از نکات مهم خرید مرکب خرید مرکبی با کیفیت و معتبر است.مرکب از جمله بازارهایی است که چینی ها نتوانسته اند آن را به دست بگیرند زیرا با خرید مرکبی ارزان اما با کیفیت کم شما در بسیاری از بخش های چاپ نمی توانید فعالیت داشته باشید و محصول چاپ نهایی شما دارای کیفیت مطلوب نیست و بازار چاپ بازاری رقابتی است که مشتریان در درجه اول به دنبال کیفیت هستند. به همین دلیل برای خرید مرکب باید به پارامترهای خرید یک مرکب با کیفیت و نیز به ویژگی های آن دقت داشته باشید که عبارتند از:

 فام رنگ

فام یک رنگ در مرکب تعیین کننده رنگ مرکب است که به چه رنگی باشد همانند قرمز، زرد و آبی یا سبز.

خلوص رنگ

خلوص یک رنگ تعیین کننده آن است که رنگ تا چه میزان روشن یا تیره است.

رنگدانه

رنگدانه ها یکی از عوامل تعیین کننده قدرت رنگ دهی و قدرت رنگ در مرکب است. رنگدانه یک مرکب بستگی به درشتی رنگدانه ها و میزان دانه های رنگ یا فام شیمیایی دارد. در حالت کلی، هر چه تراکم و غلظت ماده رنگی خاصی بیشتر باشد، شدت آن رنگ بیشتر خواهد بود.

وارنیش

وارنیش یکی از پارامترهای مهم در انتخاب مرکب است که اگر به درستی در مرکب توسط شرکت سازنده انتخاب و استفاده نشود   سبب ایجاد پخش بد و قدرت رنگی پایین و عدم کیفیت چاپ می شود. این وارنیش ها شامل روغن ها و صمغ ها یا حلال هایی است که نوع استفاده شده از آن ها با توجه به ویژگی هایی که خود دارند بر روی فام رنگ تاثیر مستقیم می گذارد. به همین دلیل انتخاب و نوع وارنیش مصرفی در مرکب حائز اهمیت است.

خواص عینی مرکب چاپ

یکی دیگر از پارامترها و ویژگی های مهم در مرکب باکیفیت ،خواص عینی یک مرکب چاپ است که شامل رنگ، قدرت رنگ، شفافیت و یا کدورت و فام و براقیت می باشد که رابطه کاملاً مستقیم با نوع و میزان رنگدانه مصرفی در مرکب چاپ و وارنیش فرموله شده توسط مرکب ساز دارد.

شفافیت و کدورت مرکب های چاپ

برای به دست آوردن ظاهر دیداری مطلوب، مرکب ها را باید با درجات مختلفی از کدری و شفافی تولید کرد. عواملی که تأثیری عمده روی شفافیت مرکبها دارد، انتخاب نوع ماده رنگی و درجه پراکندگی آن در داخل سیال حامل مرکب است. مرکب های چاپ شده دارای درجات متغیری ازکدورت و ترانس پارنسی یا شفافیت، نسبت به مقدار نوری که از قشر چاپی عبور می کند یا منعکس می شود می باشند.

انتخاب رنگدانه های با کدورت بیش تر گرایش به انعکاس دادن بیش تر نور دارد و این پدیدهٔ نور بستگی به اندازهٔ ذرهٔ رنگدانه و اندیس شکست نور آن دارد. اما از سوی دیگر جوهرهای قابل حل ضریب پراکندگی نسبتا پایینی داشته و ابعاد ذرات آنها نیز کوچک است و در نتیجه لایه های مرکب چاپ شده از این نوع شدید شفاف خواهد بود.

 

براقیت مرکب های چاپ

براقیت یک مرکب میزان توانایی انعکاس نور تابشی به سطح چاپی است که کاملاً بستگی به صافی و هموار بودن سطح، قبل از چاپ دارد. در مرکب هر مقدار که وارنیش استفاده شده بیش تر باشد براقیت مرکب نیز بیشتر است. براقیت یک مرکب وقتی ایده آل است که وارنیش کاملاً مناسب و سطح غیرقابل نفوذ و کاملاً صاف باشد.

تمام مرکب های چاپ دارای حلال ها یا روغن هایی هستند. صمغ های مورد مصرف در ساختمان وارنیش ها در همین حلال ها و روغن ها حل شده، به شکل مایع عسلی به نام وارنیش درمی آیند. این حلال ها و  روغن ها به عنوان شل کن یا تنظیم کنندهٔ غلظت مرکب ها نیز به کار می روند. بنابراین نوع حلال و روغن و میزان آنها اثر بسیار بالایی در براقیت دارد.

ویژگی های دیداری مرکب‌ها

ویژگی های دیداری مرکب بر اساس رنگ، شفافیت یا کدری و براقی مرکب تعریف می شوند و تا حد زیادی به میزان و نوع مواد رنگی افزوده شده به آن رنگدانه ها یا جوهر به کار رفته در آن بستگی دارند.

رنگ مرکب‌ها

رنگ مفهومی پیچیده است و از سه جنبه متقابلا مربوط به یکدیگر، باید مورد بررسی قرار گیرد. ابتدا فام رنگ است ( hue) که نشان می دهد رنگ از چه نوعی است. به عبارت دیگر قرمز، آبی، سبز و مانند آن است. دوم شدت رنگ است که معرف میزان چگالی یک رنگ یا حالت اشباع مربوط به آن است.

سوم خلوص رنگ است که نشان می دهد، رنگ تا چه میزان روشن یا تیره است. عوامل متعددی وجود دارند که روی هر یک از این پارامترها به درجات مختلفی تأثیر می گذارند. ساختار شیمیایی به وضوح ماده رنگی اثری اساسی روی فام مرکب دارد. اما ابعاد ذرات رنگی، مشخصه های سطحی و همچنین میزان ماده رنگی موجود در لایه مشخصی از مرکب نیز از جمله عواملی هستند که روی آن تأثیر دارند.

در حالت کلی، هر چه تراکم و غلظت ماده رنگی خاصی بیشتر باشد، شدت آن رنگ بیشتر خواهد بود، اما در بسیاری از موارد، غلظت بهینه هنگامی به دست می آید که افزایشی بیشتر از آن در شدت یک مرکب رنگ نمی توان ایجاد کرد.

انواع مختلف رزین ها، روغنها یا حلالهای مورد استفاده به عنوان سیال حامل مرکب می توانند فام یا خلوص ماده رنگی مشخصی را تغییر دهند. این تأثیرگذاری می تواند ناشی از رنگ خود سیال حامل باشد و یا ناشی از این پدیده باشد که سیالهای حامل متفاوت هنگام پخش ماده رنگی یکسانی، اثرات رنگی متفاوتی را ایجاد میکنند. گاهی اوقات مواد افزودنی انتخاب شده برای کمک به پخش ماده رنگی در داخل سیال حامل می توانند باعث ایجاد تغییراتی در نام مرکب و یا شدت رنگی آن باشند.

انتخاب سیال حامل مرکب می تواند در تأثیرگذاری روی شدت رنگی عملی یک مرکب، تأثیر بسیار مهم داشته باشد. سیال حامل مرکب باید قادر باشد ذرات ماده رنگی را به حالت پراکنده در خود باقی نگه دارد. در غیر این صورت آنها ته نشین می شوند و در نتیجه افتی در شدت رنگ مرکب به وجود می آورند.

همچنین سیال حامل مرکبی که به داخل لایه چاپ پذیر نفوذ میکند، بخشی از رنگدانه ها را با خود به داخل خواهد برد و در نتیجه از شدت رنگی مرکب خواهد کاست. به طور مشابه، حلالی که خشک شدن آن بسیار کند است، می تواند باعث افزایش نفوذ رنگدانه ها به داخل کاغذهای جاذب شده و در نتیجه حاصل کار مشابه با مرکبهایی باشد که سیال حامل جاذبی دارند.

معمولا بالا بودن میزان رزین موجود در سیال حامل مرکب و همچنین سرعت عمل آن در خشک شدن، شدت رنگی مرکب را بیشتر حفظ کرده و نتیجه کار از نظر قوت رنگی بهتر خواهد بود.

 شفافیت و کدری رنگ‌های چاپ

برای به دست آوردن ظاهر دیداری مطلوب، مرکبها را باید با درجات مختلفی از کدری و شفافی تولید کرد. یکی از عواملی که تأثیری عمده روی شفافیت مرکبها دارد، انتخاب نوع ماده رنگی و درجه پراکندگی آن در داخل سیال حامل مرکب است. مواد رنگی متفاوت در مقابل تابش نور رفتارهای متفاوتی از خود نشان می دهند.

هر چه مواد رنگی کدرتر باشند، تمایل بیشتری به بازتاب و شکست نور وجود خواهد داشت و این دو پدیده تحت تأثیر ابعاد ذرات رنگی و همچنین ضریب پراکندگی آنها قرار خواهد داشت. در مورد ماده ای رنگی نظیر دی اکسید تیتانیوم که ضریب پراکندگی آن بالاست و از نظر ابعاد ذرات به گونه ای است که بازتاب و پراکندگی مؤثری از نور تابیده ایجاد می کند، می توان اطمینان یافت که نور تابیده به آن، کلیه طول موجهای قابل رؤیت را پراکنده خواهد کرد و در نتیجه این ماده جزو کدرترین رنگدانه هایی است که در مرکبهای چاپ مورد استفاده قرار می گیرند.

اما از سوی دیگر جوهرهای قابل حل ضریب پراکندگی نسبتا پای نی داشته و ابعاد ذرات آنها نیز کوچک است و در نتیجه لایه های مرکب چاپ شده از این نوع شدید شفاف خواهد بود.

سیال حامل مرکب می تواند روی کدری مرکب به وسیله خواص پراکنده سازی رنگدانه ها در آن تأثیر گذارد و در بعضی موارد به وسیله ضریب پراکندگی ذاتی خود روی این عامل تأثیر می گذارد. زیرا در این حالت توانایی پراکنده سازی سیال حامل خود مستقیما روی میزان پراکندگی نور بازتاب شده از روی سطح چاپ شده مرکب تأثیر گذارد. همچنین واکنش آن با زیر لایه چاپ پذیر می تواند روی شفافیت یا کدری فیلم مرکب تأثیر گذارد.

درخشش یا براقی مرکب‌های چاپ

درخشش مرکب چاپ معیاری از میزان توانایی آن در باز تاباندن نور تابیده به آن است و تا حد زیادی به این عامل بستگی دارد که آیا مرکب می تواند لایه ای صاف و هموار روی سطح چاپ پذیر به وجود آورد و بی نظمیها و ناصافیهای آن را بپوشاند یا خیر؟ هنگامی که مرکبی به داخل لایه چاپ پذیر نفوذ میکند، برق و درخشش آن کاهش خواهد یافت. میزان درخشش مرکب چاپ به طبیعت مواد رنگی آن، ابعاد ذرات آن، شکل و مشخصه های سطحی آن و همچنین میزان رزین موجود در آن و توانایی آن در تشکیل لایه ای پیوسته روی سطح چاپ پذیر بستگی دارد.

در حالت کلی هر چه رزین مرکب بیشتر باشد و مقدار آن در مقایسه با ماده رنگی داخل مرکب افزایش یابد، درخشش مرکب نیز بیشتر خواهد بود. انتخاب رزین نیز می تواند تأثیر مهمی در درخشش مرکب داشته باشد. در حقیقت، رزین، توانایی سیال حامل در پراکنده کردن رنگدانه ها را تغییر می دهد و هر چه پراکندگی رنگدانه ها بهتر باشد، درخشش مرکب نیز بهتر خواهد بود. همچنین با افزایش ضخامت لایه های مرکب، نواقص سطحی ماده چاپ شده، بیشتر پوشانده می شود و سطح مرکب صاف تر و براقتر خواهد بود.

انتخاب حلال مرکب نیز در کنترل میزان درخشش آن، اهمیت دارد. زیرا می تواند روی پراکندگی رنگدانه ها تأثیر بگذارد. می توان درصد رزین موجود در مرکب را ثابت نگه داشت و در نتیجه ویسکوزیته چاپ کننده مرکب و همچنین مشخصه های سیلان مرکب را تحت کنترل در آورد. اگر حلال یک حلال واقعی نباشد، مرکب سیالیت ضعیفی خواهد داشت و در نتیجه بر درخشش آن تأثیری منفی ایجاد خواهد شد.

کنترل دقیق خشک شدن مرکب نیز از جمله عواملی است که باید برای دستیابی به بهترین میزان درخشش، تحت کنترل قرار گیرد زیرا اگر حلالها بیش از اندازه سریع تبخیر شوند، جریان مرکب روی سطح چاپ پذیر، ضعیف می شود و درخشش آن کاهش خواهد یافت. در مقابل اگر خشک شدگی مرکب بسیار کند باشد و کاغذ نیز سطحی جاذب داشته باشد، نفوذی بیش از اندازه صورت می گیرد و در نتیجه از درخشش مرکب کاسته خواهد شد.

مواد افزودنی نظیر مواد پلاستیکی کننده نیز می تواند درخشش مرکب را با افزایش سیالیت آن و همچنین ایجاد لایه ای صاف تر برای آن بهبود بخشند. مومها که در مرکبهای چاپ به صورت گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرند، باعث کاهش درخشش مرکب می شوند، زیرا به سطوح بالایی لایه مرکب چاپ شده، آماده و سطحی غیر یکنواخت برای آن به وجود می آورند که باعث پراکندگی نور تابیده به آن می شود و پرداختی مات در آن به وجود می آورد.

2 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *